Public Consultation Comments

Ohrid SOS regularly submits comments on laws, strategies and Strategic Environmental Assessments as part of formal public consultations related to the Ohrid region. Here is a partial archive:

 1. Коментари по Стратегиски план за рехабилитација на природното и културното наследство на Охридски Регион (нацрт верзија) (Ноември, 2022)
 2. Коментари по Стратегија за развој на туризмот на Општина Охрид 2020 – 2025 (Март, 2022)
 3. Коментари по Стратегија за рурален развој на Општина Охрид (Март, 2022)
 4. Коментари кон Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот: “Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито“ (Март, 2022)
 5. Коментари по Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за водите (Март, 2022)
 6. Коментари по Нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категорија парк на природата (Март, 2022)
 7. Comments on draft Management Plan for Lake Ohrid Monument of Nature for the Period 2022-2031 & Valorization of Lake Ohrid Monument of Nature (November, 2021)
 8. Коментари по Извештај за Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на Урбанистички план вон населено место Горица Север (Септември, 2021)
 9. Коментарите по Нацрт на Закон за регулирање на статус на бесправно изградени објекти (Август, 2021)
 10. Коментари по Долгорочна стратегија за климатска акција на Република Северна Македонија 2020 – 2050 и Стратегиска оцена за влијанието врз животната средина (Април, 2021)
 11. Comments on draft Valorization of Lake Ohrid Monument of Nature (December, 2020)
 12. Коментари по пакетот предлог-закони за управување со отпад (Декември, 2019)
 13. Коментари кон Планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот Регион 2019-2028 г. (Декември, 2019)
 14. Коментари кон Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот Регион 2019-2028 г. (Декември, 2019)
 15. Коментари по Закон за урбанистичко планирање (MK only)
 16. Comments to European Bank of Reconstruction and Development Macedonia Strategy (April, 2019)
 17. Коментари по Предлог на Закон за управување со природното и културното наследство на Охридскиот Регион (Декември, 2018)
 18. Comments to European Bank of Reconstruction and Development Macedonia Strategy (July, 2018)
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close